pomarancza23

19 tekstów – auto­rem jest po­maran­cza23.

Szczęśliwa! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2013, 23:06

- Ja, ja na przykład te­raz jes­tem szczęśliwa
- Jak możesz być szczęśli­wa przy­tulając się do oso­by, która Cię nie przytuli???
- To ta­kie mo­je małe szczęście... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 grudnia 2011, 00:53

Nig­dy nie żałuj te­go, co wy­wołało choć ma­leńki uśmiech w Twoim sercu... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 kwietnia 2011, 20:43

Często gdy pat­rzy­my na życie in­nych osób wy­daje nam się, że są szczęśliw­si od nas. A co jeśli ktoś tak pat­rzy na nas... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 3 marca 2011, 16:30

słowa jak szaf­ran - dro­gie i wyraziste
zda­nia jak piep­rz- moc­ne i specyficzne
marze­nia jak ba­zylia - zielo­ne i pachnące
wspom­nienia jak kar­da­mon - aro­matyczne, cza­sem piekące,
a to ja­kim jes­teśmy człowiekiem za­leży od te­go czym przyp­ra­wiliśmy swo­je życie... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 stycznia 2011, 01:56

możli­wość: do­tyku, trzy­mania za dłoń, przy­tule­nia się
oka­zała się jej szczęściem, które­go szukała...
...możli­wość kocha­nia dru­giej osoby... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 6 października 2010, 17:06

... i doszły do wnios­ku, że muszą być na ty­le da­leko od siebie aby się nie pokłóć i na ty­le blis­ko aby czuć swo­je ciepło...

...dwa jeże w mroźną noc 

myśl
zebrała 78 fiszek • 27 kwietnia 2010, 22:39

-Co po­dać?? De­ficyt czy nadmiar?
-Ja pop­roszę o normę. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 26 kwietnia 2010, 22:26

Je­den ma­lut­ki goździk był dla jej ser­ca jak gwoździk,
na którym ukocha­na oso­ba mogła po­wiesić klucz do swo­jego serca. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2010, 21:06

Miłość po­między jedną, a drugą osobą
tyl­ko wte­dy, kiedy jed­no i dru­gie jest sobą! 

myśl
zebrała 87 fiszek • 11 kwietnia 2010, 12:53

pomarancza23

To wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić. Jestem przede wszystki sobą ale też po troszę każdą z osób, które spotkałam w swoim życiu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pomarancza23

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność